СТАТУТ ВГО НОВА ГЕНЕРАЦІЯ

Розділ І. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнське громадське об'єднання "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ" (далі за текстом ВГО) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, створеною з метою реалізації цілей та завдань, встановлених цим Статутом.
1.2. ВГО діє під офіційним гаслом: "Нас всіх єднає Україна і ми відродимо її !".
1.3. ВГО здійснює свою діяльність відповідно до Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.4. ВГО створене і діє на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, взаємоповаги, законності і гласності.
1.5. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України ВГО набуває прав юридичної особи, має самостійний баланс та рахунки в банківських установах, бланки, печатку, штампи, власну символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією ВГО. Символіка ВГО реєструється у встановленому законом порядку.
1.6. Діяльність ВГО поширюється на територію України.
1.7. Місцезнаходження постійно діючого керівного органу ВГО:Україна, м.Київ, вул.Михайлівська, 22-б.

 

Розділ ІІ. Мета, завдання та форми діяльності ВГО.
2.1. Метою діяльності ВГО є об'єднання морального, інтелектуального, науково-технічного, економічного потенціалу своїх членів для задоволення та захисту їх інтересів та сприяння об`єднанню прогресивних сил суспільства для відродження України, розбудови унікальної, заможної, авторитетної та впливової держави, що базуватиметься на заможності та поважності кожного громадянина.
2.2. ВГО ставить перед собою такі завдання:
а) всебічна підтримка своїх членів у розробці та реалізації прогресивних ідей у галузі державотворення, громадянського суспільства;
б) сприяння захисту та розвитку підприємницької діяльності своїх членів;
в) захист економічних, соціальних інтересів членів ВГО, сприяння вирішенню ними соціальних та інших проблем;
г) всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України з міжнародним співтовариством;
д) сприяння формуванню та збагаченню досвіду своїх членів в напрямках спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності;
е) сприяння забезпеченню прав і свобод своїх членів та гідних умов їх життя;
є) сприяння розвитку і зміцненню демократичної, соціальної, правової держави;
ж) сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності членів ВГО;
з) сприяння забезпеченню екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України;
и) забезпечення інтересів своїх членів шляхом підтримання взаємовигідного співробітництва з міжнародними організаціями;
і) створення умов для організованого дозвілля та спілкування членів ВГО;
ї) сприяння поглибленню демократичних процесів та створенню відкритого громадянського суспільства в Україні;
к) сприяння популяризації економічних, юридичних, політологічних, соціологічних знань у галузі державотворення та управління;
л) широка пропаганда, в установленому чинним законодавством порядку, принципів та ідей, закріплених Конституцією України, принципів відкритого, громадянського суспільства;
м) сприяння вихованню, в установленому чинним законодавством порядку, у членів ВГО відповідального ставлення до практичної реалізації ідеологічних цінностей розбудови громадянського суспільства.
2.3. Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством ВГО:
а) представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах, надає матеріальну та моральну підтримку своїм членам;
б) організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні "круглі столи", інші заходи;
в) організовує впорядковане дозвілля, проводить конкурси, концерти, фестивалі, інші культурно-масові заходи;
г) організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;
д) засновує засоби масової інформації;
е) сприяє розвитку редакторсько-видавничої діяльності шляхом підтримки безпосереднього створення та випуску:
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ";
журналу "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. ПЛЮС.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. ПОЛІТИКА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. ЕКОНОМІКА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. ДЕРЖАВА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. СОЦІУМ.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. ПРАВО.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. КУЛЬТУРА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. ЗДОРОВ`Я.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. СПОРТ.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. БЕЗПЕКА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. АРМІЯ.".
є) підтримує міжнародні зв'язки, укладає необхідні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, засновує або вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації;
ж) бере консультативно-дорадчу участь у розробці та виконанні регіональних та загальнодержавних програм за погодженням з відповідними органами та установами;
з) проводить незалежні громадські аналітичні дослідження;
и) бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством;
і) здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;
ї) складає та фінансує навчальні програми із стажування в іноземних країнах, виділяє з цією метою спеціальні стипендії ВГО для своїх членів;
к) співпрацює з державними органами та громадськими об'єднаннями, може вступати до спілок об'єднань громадян, їх блоків, коаліцій, укладати відповідні угоди з ними;
л) одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту ВГО.
Розділ ІІІ. Членство у ВГО, права та обов'язки членів ВГО.

3.1. Членство у ВГО може бути індивідуальним.
3.2. Індивідуальними членами ВГО можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства віком від 14 років до 28 років, що дотримуються положень цього Статуту та беруть участь у діяльності ВГО. Особи старшого віку можуть бути членами ВГО, якщо їх кількість не перевищуватиме третину від загальної кількості членів.
3.3. Вступ до лав ВГО індивідуальних членів здійснюється за рішенням відповідного місцевого осередку ВГО на підставі письмової заяви-анкети.
3.3.1. У виключних випадках прийом може здійснюватися Президією ВГО з наступним повідомленням для прийняття на облік в один із місцевих осередків ВГО.
3.4. Членство у ВГО підтверджується посвідченням встановленого зразка. Членство у ВГО не виключає членства в інших об`єднаннях громадян.
3.5. Члени ВГО мають право:
а) обирати і бути обраними до всіх органів ВГО;
б) брати участь у всіх заходах, що проводяться ВГО;
в) користуватися всіма формами допомоги ВГО;
г) звертатися із запитаннями, заявами, пропозиціями до всіх органів ВГО та отримувати відповідь на них;
д) вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку.
3.6. Члени ВГО зобов'язані:
а) дотримуватися положень цього Статуту;
б) брати участь у роботі місцевих осередків ВГО;
в) своєчасно сплачувати членські внески;
г) виконувати рішення керівних органів ВГО, що винесені в межах їх компетенції.
3.7. Індивідуальне членство припиняється:
а) при добровільному виході із ВГО на підставі письмової заяви;
б) за порушення Статуту ВГО;
в) за дії або бездіяльність, що завдають шкоди або підривають авторитет ВГО.
3.8. За виключеним з лав ВГО зберігається право апелювати до керівних органів ВГО. Апеляція повинна бути розглянута не пізніше трьох місяців після її подання. Остаточне рішення по апеляції має право виносити Контрольно-наглядова комісія ВГО.
3.9. Членський облік у ВГО регулюється "Положенням про членський облік у ВГО".
3.10. Члени ВГО сплачують членські внески до того місцевого осередку ВГО, до якого вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір, порядок, необхідність сплати, розподіл та використання членських внесків встановлюються відповідним Положенням.

 

Розділ ІV. Статутні органи ВГО.

4.1. Вищим керівним органом ВГО є З`їзд, який скликається Президією ВГО не рідше одного разу на п`ять років.
4.2. Позачергові З`їзди можуть скликатися:
а) на вимогу 2/3 членів ВГО;
б) на вимогу 2/3 місцевих осередків ВГО;
в) на вимогу Президента ВГО;
г) на вимогу 2/3 членів Президії ВГО;
д) на вимогу 2/3 членів Ради регіонів.
4.3. Норму представництва на З`їзді та порядок обрання делегатів встановлює Президія ВГО не пізніше ніж за тридцять днів до З`їзду. Про час, дату, місце проведення, попередній регламент і порядок денний Президія ВГО повідомляє місцеві осередки ВГО не пізніше ніж за сім днів до З`їзду. Делегатами З'їзду є члени Президії та Контрольно-наглядової комісії ВГО.
4.3.1. В разі скликання Позачергового З`їзду з Президії ВГО та з числа відповідної кількості ініціаторів по скликанню Позачергового З`їзду утворюється Оргкомітет, який узгоджує та вирішує всі питання щодо скликання та проведення Позачергового З`їзду.
4.3.2. Позачерговий З`їзд ВГО може бути скликаний не більше одного разу на рік.
4.4. З`їзд є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося дві третини обраних делегатів.
4.5. Рішення на З`їзді приймаються простою більшістю, якщо інше не визначено Статутом ВГО.
4.6. До компетенції З`їзду відноситься будь-яке питання щодо діяльності ВГО. До виключної компетенції З`їзду відноситься:

- ухвалення Статуту ВГО, затвердження змін та доповнень до нього;
- розгляд та затвердження регламенту роботи З`їздів ВГО, внесення до нього змін та доповнень;
- обрання Президента ВГО терміном на п`ять років;
- обрання Віце-президента за поданням Президента на термін повноважень останнього;
- обрання членів Президії ВГО терміном на п`ять років;
- обрання членів Контрольно-наглядової комісії ВГО;
- заслуховування та затвердження звітів керівних та контролюючих органів ВГО;
- делегування розв`язання питань, що належать до компетенції З`їзду, Президії;
- реалізація права власності на майно та кошти ВГО, делегуючи це право в період між З`їздами Президії ВГО;
- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію ВГО, створення ліквідаційної комісії.

4.7. Вищою посадовою особою ВГО є Президент ВГО.
Президент ВГО:
- представляє ВГО у всіх зовнішніх відносинах;
- підписує внутрішньо-нормативні документи ВГО;
- має право робити та приймати від імені ВГО заяви та звернення, за умови, що вони не суперечать рішенням Президії та З`їзду ВГО;
- має право скликати позачергові З`їзди та засідання Президії ВГО;
- видає розпорядження та накази, що є обов`язковими для виконання посадовими особами ВГО;
- головує на З`їздах ВГО та засіданнях Президії ВГО;
- за посадою є членом Президії ВГО;
- здійснює загальне керівництво місцевими осередками ВГО;
- має право накласти вето на рішення, прийняті Президією ВГО із наступним поверненням їх на повторний розгляд, у разі затвердження даного рішення двома третинами голосів від загального складу Президії ВГО воно вступає в законну силу;
- створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Затверджує положення про них;
- в межах своїх повноважень вирішує всі інші питання, що стосуються діяльності ВГО.
4.7.1. У разі смерті, відставки, відсутності, неможливості або неспроможності
Президента ВГО здійснювати свої права та обов`язки, їх здійснює Віце-президент, у випадку неможливості Віце-президента здійснювати повноваження Президента, Президія своїм рішенням, згідно свого Положення про регламент, призначає з свого складу особу, що повинна виконувати обов`язки Президента до проведення З`їзду ВГО.
4.8. Віце-президент ВГО:
- головує на засіданнях Ради регіонів ВГО;
- відповідно до ст 4.7.1 цього Статуту виконує обов`язки Президента ВГО;
- відповідно до доручень Президента здійснює керівництво роботою ВГО;
- за посадою є членом Президії ВГО;
- призначає та звільняє персонал Секретаріату Президії ВГО за погодженням Президента.

4.9. Президія ВГО є керівним органом ВГО в період між З`їздами ВГО. До компетенції Президії ВГО відноситься:

- скликання З`їзду ВГО;
- організація виконання рішень З`їзду ВГО;
- координація діяльності місцевих осередків ВГО;
- затвердження регламенту своєї роботи;
- прийняття внутрішньо-нормативних документів: Положень, інструкцій тощо;
- вирішення інших питань щодо діяльності ВГО відповідно до рішень З`їзду та Статуту ВГО.

4.9.1. Склад Президії не менше трьох осіб обирається З`їздом ВГО терміном на п`ять років і не повинен перевищувати 12 осіб. Повноваження Президії припиняються після обрання її нового складу. Президія ВГО проводить свою роботу у вигляді засідань, що проходять за необхідністю, але не менше одного разу на місяць. Порядок роботи Президії ВГО встановлюється цим Статутом та "Положенням про регламент Президії ВГО". Рішення Президії ВГО є чинними, якщо за нього проголосувала більша половина від її складу, якщо інше не визначено Статутом ВГО.
4.10. Виконавчим органом ВГО є Секретаріат Президії ВГО. Штатний розклад та
"Положення про Секретаріат Президії ВГО" затверджується Президією. Президент, Віце-президент та члени Президії (за бажанням) є штатною одиницею Секретаріату Президії ВГО. Працівники Секретаріату Президії ВГО працюють на контрактній основі.
4.10.1. Секретаріат Президії ВГО:

- забезпечує виконання рішень З`їзду та Президії ВГО;
- проводить технічну підготовку та забезпечує проведення засідань керівних органів ВГО;
- забезпечує проведення фінансово-господарської діяльності ВГО;
- складає проект бюджету ВГО та подає його на затвердження Президії ВГО;
- вирішує питання фінансування діяльності та розвитку матеріально-технічної бази ВГО.

4.10.2. Очолює Секретаріат Президії Виконавчий секретар, який працює на контрактній основі.
Виконавчий секретар:

- здійснює фінансово-господарські функції по забезпеченню діяльності ВГО;
- відкриває рахунки в установах банків за дорученням Президента ВГО;
- укладає господарські договори;
- в межах штатного розкладу підписує контракти з персоналом ВГО;
- підписує господарські документи;
- організовує матеріально-технічну базу роботи ВГО.

4.11. Рада регіонів ВГО створюється як дорадчий орган Президії ВГО з числа Голів місцевих осередків ВГО першої категорії з метою сприяння та підтримки діяльності місцевих осередків ВГО, врахування їхньої позиції під час керівництва ВГО. Порядок роботи та діяльності Ради регіонів ВГО регламентується Положенням про неї.
4.12. Почесна Рада ВГО створюється з метою сприяння діяльності ВГО та популяризації ідей ВГО. Почесна Рада ВГО складається з числа відомих державних, політичних, наукових, громадських тощо діячів України та інших держав. Почесна Рада ВГО діє на основі Положення про неї. Члени Почесної Ради ВГО не можуть обіймати ніякі інші посади у ВГО.
4.12.1. Почесна Рада ВГО обирає за своїм бажанням Почесного Президента ВГО на термін до наступного переобрання.
4.13. Контрольно-наглядова комісія ВГО (далі КНК) створюється, як контролюючий орган ВГО, склад якої не менше трьох осіб обирається З`їздом ВГО безстроково і не повинен перевищувати 12 осіб. КНК на своєму першому засіданні обирає Голову КНК. Порядок роботи КНК регламентується Положенням про неї. Члени КНК не повинні обіймати ніякі інші посади в органах ВГО.
4.13.1. Контрольно-наглядова комісія ВГО:

- проводить ревізію господарсько-фінансової діяльності ВГО;
- готує та подає результати перевірок на засідання Президії та З`їзду ВГО;
- здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та інших нормативних документів ВГО;
- розглядає скарги та апеляції членів ВГО;
- координує діяльність Контрольно-наглядових комісій місцевих осередків ВГО.

4.14. Будь-яка виборна посадова особа ВГО може бути усунена від виконання своїх повноважень за власним бажанням та у разі здійснення:

- дій або бездіяльності, що завдають шкоди або підривають авторитет ВГО;
- за грубого порушення Статуту ВГО;
- за невиконання рішень З`їзду або Президії ВГО.

4.14.1. Таке рішення приймається двома третинами від загального складу Президії ВГО до остаточного вирішення цього питання на З`їзді ВГО. Особа, стосовно якої розглядається таке питання, не може бути головуючою на засіданні Президії ВГО.

Розділ V. Місцеві осередки ВГО.

5.1. Основою ВГО є місцеві осередки, що створюються на території України.
5.2. Місцеві осередки ВГО є структурними підрозділами ВГО та організаційно поділяються на три категорії:
1. Обласні, АР Крим, м.Києва та м. Севастополя відділення;
2. Районні або міські відділення;
3. Первинні осередки.
5.3. Порядок роботи керівних органів Місцевих осередків ВГО є аналогічним до порядку роботи вищих керівних органів ВГО та регламентується "Положенням про Місцеві осередки ВГО", що є типовим для прийняття керівними органами Місцевого осередку ВГО.
5.4. Місцеві осередки ВГО у своїй діяльності керуються цим Статутом та в разі державної реєстрації своїм Положенням, що приймається їх вищим керівним органом та затверджується Президією ВГО. Положення Місцевого осередку не повинно суперечити Статуту ВГО.
5.5. За рішенням Президії ВГО Місцеві осередки ВГО можуть набувати статусу юридичної особи у встановленому законом порядку. Місцеві осередки ВГО, що не набувають статусу юридичної особи, легалізуються у встановленому законом порядку шляхом письмового повідомлення.

 

Розділ VІ. Кошти та майно ВГО.

6.1. ВГО може мати у власності кошти, рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності ВГО відповідно до діючого законодавства України.
6.2. Майно та кошти ВГО утворюються за рахунок:
а) членських внесків;
б) добровільних внесків та пожертв;
в) відрахування від комерційної діяльності створених ВГО госпрозрахункових організацій, установ, підприємств;

6.3. Кошти ВГО використовуються на статутні цілі та на утримання штатного апарату.
6.4. ВГО виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та пов'язані з ними немайнові права.
6.5. ВГО, створені ним підприємства, установи, організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, знаходяться на обліку в державних органах та вносять до бюджету платежі в порядках та розмірах, встановлених законодавством.
6.6. ВГО не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх місцевих осередків, а останні не відповідають за зобов'язаннями ВГО.
6.7. ВГО не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів, а останні не відповідають за зобов'язаннями ВГО.
6.8. Кошти та інше майно ВГО, в тому числі у випадку ліквідації, не можуть перерозподілятися між членами ВГО, а використовуються для виконання статутних завдань, а у випадках передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються у доход держави.

 

Розділ VIІ. Припинення діяльності ВГО.

7.1. Припинення діяльності ВГО може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням З'їзду ВГО. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини зареєстрованих делегатів на З'їзді ВГО.
7.2. Реорганізація ВГО відбувається за рішенням З'їзду ВГО.
7.3. Ліквідація ВГО відбувається за рішенням З'їзду ВГО, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду. У випадку ліквідації ВГО за рішенням З'їзду або іншого компетентного органу, що прийняв рішення про таку ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія, яка після задоволення всіх законних майнових претензій вирішує питання про майно ВГО відповідно до чинного законодавства України.

 

Розділ VIІІ . Порядок внесення змін та доповнень до Статуту ВГО.
8.1. Зміни та доповнення до Статуту ВГО вносяться за рішенням З'їзду ВГО. Про зміни, що сталися в установчих документах ВГО, ВГО зобов'язане повідомити Міністерство юстиції України протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту внесення таких змін.