Нова Генерація України Нова Генерація України  
Партія Нова Генерація України
Юрій Мірошниченко
Новини
Коментарі
Наша діяльність
Проекти
Регіони
Нова Генерація в ЗМІ
Анонси подій
Вакансії
Чат
Форум
Всеукраїнське громадське об'єднанняВсеукраїнська "Школа Політика" Нової Генерації

Всеукраїнська "Школа Політика" Нової Генерації

Всеукраїнський тижневик "Нова Генерація"

тел. (044) 461-96-68, 461-99-39
03150, Київ-150, а/с 134
Київ, вул. Димитрова, 5, корп.10-а, 8-й пов

 СТАТУТ ВГО НОВА ГЕНЕРАЦІЯ

Роздiл I. Загальнi положення.

1.1. Всеукраїнське громадське об'єднання "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ" (далi за текстом ВГО) є всеукраїнською молодiжною громадською органiзацiєю, створеною з метою реалiзацiї цiлей та завдань, встановлених цим Статутом.
1.2. ВГО дiє пiд офiцiйним гаслом: "Нас всiх єднає Україна i ми вiдродимо її !".
1.3. ВГО здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Конституцiї, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.4. ВГО створене i дiє на принципах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, взаємоповаги, законностi i гласностi.
1.5. Пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України ВГО набуває прав юридичної особи, має самостiйний баланс та рахунки в банкiвських установах, бланки, печатку, штампи, власну символiку та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президiєю ВГО. Символiка ВГО реєструється у встановленому законом порядку.
1.6. Дiяльнiсть ВГО поширюється на територiю України.
1.7. Мiсцезнаходження постiйно дiючого керiвного органу ВГО:Україна, м.Київ, вул.Михайлiвська, 22-б.

 

II. Мета, завдання та форми дiяльностi ВГО.

2.1. Метою дiяльностi ВГО є об'єднання морального, iнтелектуального, науково-технiчного, економiчного потенцiалу своїх членiв для задоволення та захисту їх iнтересiв та сприяння об`єднанню прогресивних сил суспiльства для вiдродження України, розбудови унiкальної, заможної, авторитетної та впливової держави, що базуватиметься на заможностi та поважностi кожного громадянина.
2.2. ВГО ставить перед собою такi завдання:
а) всебiчна пiдтримка своїх членiв у розробцi та реалiзацiї прогресивних iдей у галузi державотворення, громадянського суспiльства;
б) сприяння захисту та розвитку пiдприємницької дiяльностi своїх членiв;
в) захист економiчних, соцiальних iнтересiв членiв ВГО, сприяння вирiшенню ними соцiальних та iнших проблем;
г) всебiчне сприяння економiчнiй та культурнiй iнтеграцiї України з мiжнародним спiвтовариством;
д) сприяння формуванню та збагаченню досвiду своїх членiв в напрямках спiльної мiжнародної, полiтичної, дiлової та гуманiтарної дiяльностi;
е) сприяння забезпеченню прав i свобод своїх членiв та гiдних умов їх життя;
є) сприяння розвитку i змiцненню демократичної, соцiальної, правової держави;
ж) сприяння консолiдацiї та розвитковi української нацiї, її iсторичної свiдомостi, традицiй i культури, а також розвитковi етнiчної, культурної, мовної та релiгiйної самобутностi членiв ВГО;
з) сприяння забезпеченню екологiчної безпеки i пiдтримання екологiчної рiвноваги на територiї України;
и) забезпечення iнтересiв своїх членiв шляхом пiдтримання взаємовигiдного спiвробiтництва з мiжнародними органiзацiями;
i) створення умов для органiзованого дозвiлля та спiлкування членiв ВГО;
ї) сприяння поглибленню демократичних процесiв та створенню вiдкритого громадянського суспiльства в Українi;
к) сприяння популяризацiї економiчних, юридичних, полiтологiчних, соцiологiчних знань у галузi державотворення та управлiння;
л) широка пропаганда, в установленому чинним законодавством порядку, принципiв та iдей, закрiплених Конституцiєю України, принципiв вiдкритого, громадянського суспiльства;
м) сприяння вихованню, в установленому чинним законодавством порядку, у членiв ВГО вiдповiдального ставлення до практичної реалiзацiї iдеологiчних цiнностей розбудови громадянського суспiльства.
2.3. Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством ВГО:
а) представляє та захищає свої законнi iнтереси та iнтереси своїх членiв у державних та громадських органах, надає матерiальну та моральну пiдтримку своїм членам;
б) органiзовує та проводить теоретичнi та науково-практичнi конференцiї, диспути, тематичнi "круглi столи", iншi заходи;
в) органiзовує впорядковане дозвiлля, проводить конкурси, концерти, фестивалi, iншi культурно-масовi заходи;
г) органiзовує та забезпечує зустрiчi з видатними вченими, полiтичними дiячами, митцями, вiдомими пiдприємцями;
д) засновує засоби масової iнформацiї;
е) сприяє розвитку редакторсько-видавничої дiяльностi шляхом пiдтримки безпосереднього створення та випуску:
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ";
журналу "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. ПЛЮС.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. ПОЛIТИКА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. ЕКОНОМIКА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. ДЕРЖАВА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. СОЦIУМ.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. ПРАВО.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. КУЛЬТУРА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. ЗДОРОВ`Я.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. СПОРТ.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. БЕЗПЕКА.";
газети "НОВА ГЕНЕРАЦIЯ. АРМIЯ.".
є) пiдтримує мiжнароднi зв'язки, укладає необхiднi угоди, бере участь у здiйсненнi заходiв, що не суперечать мiжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, засновує або вступає в мiжнароднi громадськi (неурядовi) органiзацiї;
ж) бере консультативно-дорадчу участь у розробцi та виконаннi регiональних та загальнодержавних програм за погодженням з вiдповiдними органами та установами;
з) проводить незалежнi громадськi аналiтичнi дослiдження;
и) бере участь у формуваннi громадської думки шляхом виступiв у засобах масової iнформацiї, лекцiйної пропаганди та в iнший спосiб, не заборонений чинним законодавством;
i) здiйснює необхiдну господарську та iншу комерцiйну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ i органiзацiй iз статусом юридичної особи, засновує пiдприємства в порядку, встановленому законодавством;
ї) складає та фiнансує навчальнi програми iз стажування в iноземних країнах, видiляє з цiєю метою спецiальнi стипендiї ВГО для своїх членiв;
к) спiвпрацює з державними органами та громадськими об'єднаннями, може вступати до спiлок об'єднань громадян, їх блокiв, коалiцiй, укладати вiдповiднi угоди з ними;
л) одержує вiд органiв державної влади i управлiння та органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для реалiзацiї своїх цiлей та завдань, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту ВГО.

 

III. Членство у ВГО, права та обов'язки членiв ВГО.

3.1. Членство у ВГО може бути iндивiдуальним.
3.2. Iндивiдуальними членами ВГО можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства вiком вiд 14 рокiв до 28 рокiв, що дотримуються положень цього Статуту та беруть участь у дiяльностi ВГО. Особи старшого вiку можуть бути членами ВГО, якщо їх кiлькiсть не перевищуватиме третину вiд загальної кiлькостi членiв.
3.3. Вступ до лав ВГО iндивiдуальних членiв здiйснюється за рiшенням вiдповiдного мiсцевого осередку ВГО на пiдставi письмової заяви-анкети.
3.3.1. У виключних випадках прийом може здiйснюватися Президiєю ВГО з наступним повiдомленням для прийняття на облiк в один iз мiсцевих осередкiв ВГО.
3.4. Членство у ВГО пiдтверджується посвiдченням встановленого зразка. Членство у ВГО не виключає членства в iнших об`єднаннях громадян.
3.5. Члени ВГО мають право:
а) обирати i бути обраними до всiх органiв ВГО;
б) брати участь у всiх заходах, що проводяться ВГО;
в) користуватися всiма формами допомоги ВГО;
г) звертатися iз запитаннями, заявами, пропозицiями до всiх органiв ВГО та отримувати вiдповiдь на них;
д) вiльно висловлювати свої погляди та вiдстоювати свою думку.
3.6. Члени ВГО зобов'язанi:
а) дотримуватися положень цього Статуту;
б) брати участь у роботi мiсцевих осередкiв ВГО;
в) своєчасно сплачувати членськi внески;
г) виконувати рiшення керiвних органiв ВГО, що винесенi в межах їх компетенцiї.
3.7. Iндивiдуальне членство припиняється:
а) при добровiльному виходi iз ВГО на пiдставi письмової заяви;
б) за порушення Статуту ВГО;
в) за дiї або бездiяльнiсть, що завдають шкоди або пiдривають авторитет ВГО.
3.8. За виключеним з лав ВГО зберiгається право апелювати до керiвних органiв ВГО. Апеляцiя повинна бути розглянута не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля її подання. Остаточне рiшення по апеляцiї має право виносити Контрольно-наглядова комiсiя ВГО.
3.9. Членський облiк у ВГО регулюється "Положенням про членський облiк у ВГО".
3.10. Члени ВГО сплачують членськi внески до того мiсцевого осередку ВГО, до якого вони безпосередньо належать. Перiодичнiсть, розмiр, порядок, необхiднiсть сплати, розподiл та використання членських внескiв встановлюються вiдповiдним Положенням.

 

IV. Статутнi органи ВГО.

4.1. Вищим керiвним органом ВГО є З`їзд, який скликається Президiєю ВГО не рiдше одного разу на п`ять рокiв.
4.2. Позачерговi З`їзди можуть скликатися:
а) на вимогу 2/3 членiв ВГО;
б) на вимогу 2/3 мiсцевих осередкiв ВГО;
в) на вимогу Президента ВГО;
г) на вимогу 2/3 членiв Президiї ВГО;
д) на вимогу 2/3 членiв Ради регiонiв.
4.3. Норму представництва на З`їздi та порядок обрання делегатiв встановлює Президiя ВГО не пiзнiше нiж за тридцять днiв до З`їзду. Про час, дату, мiсце проведення, попереднiй регламент i порядок денний Президiя ВГО повiдомляє мiсцевi осередки ВГО не пiзнiше нiж за сiм днiв до З`їзду. Делегатами З'їзду є члени Президiї та Контрольно-наглядової комiсiї ВГО.
4.3.1. В разi скликання Позачергового З`їзду з Президiї ВГО та з числа вiдповiдної кiлькостi iнiцiаторiв по скликанню Позачергового З`їзду утворюється Оргкомiтет, який узгоджує та вирiшує всi питання щодо скликання та проведення Позачергового З`їзду.
4.3.2. Позачерговий З`їзд ВГО може бути скликаний не бiльше одного разу на рiк.
4.4. З`їзд є правомочним, якщо для участi в ньому зареєструвалося двi третини обраних делегатiв.
4.5. Рiшення на З`їздi приймаються простою бiльшiстю, якщо iнше не визначено Статутом ВГО.
4.6. До компетенцiї З`їзду вiдноситься будь-яке питання щодо дiяльностi ВГО. До виключної компетенцiї З`їзду вiдноситься:

- ухвалення Статуту ВГО, затвердження змiн та доповнень до нього;
- розгляд та затвердження регламенту роботи З`їздiв ВГО, внесення до нього змiн та доповнень;
- обрання Президента ВГО термiном на п`ять рокiв;
- обрання Вiце-президента за поданням Президента на термiн повноважень останнього;
- обрання членiв Президiї ВГО термiном на п`ять рокiв;
- обрання членiв Контрольно-наглядової комiсiї ВГО;
- заслуховування та затвердження звiтiв керiвних та контролюючих органiв ВГО;
- делегування розв`язання питань, що належать до компетенцiї З`їзду, Президiї;
- реалiзацiя права власностi на майно та кошти ВГО, делегуючи це право в перiод мiж З`їздами Президiї ВГО;
- прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю ВГО, створення лiквiдацiйної комiсiї.

4.7. Вищою посадовою особою ВГО є Президент ВГО.
Президент ВГО:
- представляє ВГО у всiх зовнiшнiх вiдносинах;
- пiдписує внутрiшньо-нормативнi документи ВГО;
- має право робити та приймати вiд iменi ВГО заяви та звернення, за умови, що вони не суперечать рiшенням Президiї та З`їзду ВГО;
- має право скликати позачерговi З`їзди та засiдання Президiї ВГО;
- видає розпорядження та накази, що є обов`язковими для виконання посадовими особами ВГО;
- головує на З`їздах ВГО та засiданнях Президiї ВГО;
- за посадою є членом Президiї ВГО;
- здiйснює загальне керiвництво мiсцевими осередками ВГО;
- має право накласти вето на рiшення, прийнятi Президiєю ВГО iз наступним поверненням їх на повторний розгляд, у разi затвердження даного рiшення двома третинами голосiв вiд загального складу Президiї ВГО воно вступає в законну силу;
- створює для здiйснення своїх повноважень консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи i служби. Затверджує положення про них;
- в межах своїх повноважень вирiшує всi iншi питання, що стосуються дiяльностi ВГО.
4.7.1. У разi смертi, вiдставки, вiдсутностi, неможливостi або неспроможностi
Президента ВГО здiйснювати свої права та обов`язки, їх здiйснює Вiце-президент, у випадку неможливостi Вiце-президента здiйснювати повноваження Президента, Президiя своїм рiшенням, згiдно свого Положення про регламент, призначає з свого складу особу, що повинна виконувати обов`язки Президента до проведення З`їзду ВГО.
4.8. Вiце-президент ВГО:
- головує на засiданнях Ради регiонiв ВГО;
- вiдповiдно до ст 4.7.1 цього Статуту виконує обов`язки Президента ВГО;
- вiдповiдно до доручень Президента здiйснює керiвництво роботою ВГО;
- за посадою є членом Президiї ВГО;
- призначає та звiльняє персонал Секретарiату Президiї ВГО за погодженням Президента.

4.9. Президiя ВГО є керiвним органом ВГО в перiод мiж З`їздами ВГО. До компетенцiї Президiї ВГО вiдноситься:

- скликання З`їзду ВГО;
- органiзацiя виконання рiшень З`їзду ВГО;
- координацiя дiяльностi мiсцевих осередкiв ВГО;
- затвердження регламенту своєї роботи;
- прийняття внутрiшньо-нормативних документiв: Положень, iнструкцiй тощо;
- вирiшення iнших питань щодо дiяльностi ВГО вiдповiдно до рiшень З`їзду та Статуту ВГО.

4.9.1. Склад Президiї не менше трьох осiб обирається З`їздом ВГО термiном на п`ять рокiв i не повинен перевищувати 12 осiб. Повноваження Президiї припиняються пiсля обрання її нового складу. Президiя ВГО проводить свою роботу у виглядi засiдань, що проходять за необхiднiстю, але не менше одного разу на мiсяць. Порядок роботи Президiї ВГО встановлюється цим Статутом та "Положенням про регламент Президiї ВГО". Рiшення Президiї ВГО є чинними, якщо за нього проголосувала бiльша половина вiд її складу, якщо iнше не визначено Статутом ВГО.
4.10. Виконавчим органом ВГО є Секретарiат Президiї ВГО. Штатний розклад та
"Положення про Секретарiат Президiї ВГО" затверджується Президiєю. Президент, Вiце-президент та члени Президiї (за бажанням) є штатною одиницею Секретарiату Президiї ВГО. Працiвники Секретарiату Президiї ВГО працюють на контрактнiй основi.
4.10.1. Секретарiат Президiї ВГО:

- забезпечує виконання рiшень З`їзду та Президiї ВГО;
- проводить технiчну пiдготовку та забезпечує проведення засiдань керiвних органiв ВГО;
- забезпечує проведення фiнансово-господарської дiяльностi ВГО;
- складає проект бюджету ВГО та подає його на затвердження Президiї ВГО;
- вирiшує питання фiнансування дiяльностi та розвитку матерiально-технiчної бази ВГО.

4.10.2. Очолює Секретарiат Президiї Виконавчий секретар, який працює на контрактнiй основi.
Виконавчий секретар:

- здiйснює фiнансово-господарськi функцiї по забезпеченню дiяльностi ВГО;
- вiдкриває рахунки в установах банкiв за дорученням Президента ВГО;
- укладає господарськi договори;
- в межах штатного розкладу пiдписує контракти з персоналом ВГО;
- пiдписує господарськi документи;
- органiзовує матерiально-технiчну базу роботи ВГО.

4.11. Рада регiонiв ВГО створюється як дорадчий орган Президiї ВГО з числа Голiв мiсцевих осередкiв ВГО першої категорiї з метою сприяння та пiдтримки дiяльностi мiсцевих осередкiв ВГО, врахування їхньої позицiї пiд час керiвництва ВГО. Порядок роботи та дiяльностi Ради регiонiв ВГО регламентується Положенням про неї.
4.12. Почесна Рада ВГО створюється з метою сприяння дiяльностi ВГО та популяризацiї iдей ВГО. Почесна Рада ВГО складається з числа вiдомих державних, полiтичних, наукових, громадських тощо дiячiв України та iнших держав. Почесна Рада ВГО дiє на основi Положення про неї. Члени Почесної Ради ВГО не можуть обiймати нiякi iншi посади у ВГО.
4.12.1. Почесна Рада ВГО обирає за своїм бажанням Почесного Президента ВГО на термiн до наступного переобрання.
4.13. Контрольно-наглядова комiсiя ВГО (далi КНК) створюється, як контролюючий орган ВГО, склад якої не менше трьох осiб обирається З`їздом ВГО безстроково i не повинен перевищувати 12 осiб. КНК на своєму першому засiданнi обирає Голову КНК. Порядок роботи КНК регламентується Положенням про неї. Члени КНК не повиннi обiймати нiякi iншi посади в органах ВГО.
4.13.1. Контрольно-наглядова комiсiя ВГО:

- проводить ревiзiю господарсько-фiнансової дiяльностi ВГО;
- готує та подає результати перевiрок на засiдання Президiї та З`їзду ВГО;
- здiйснює контроль за дотриманням вимог Статуту та iнших нормативних документiв ВГО;
- розглядає скарги та апеляцiї членiв ВГО;
- координує дiяльнiсть Контрольно-наглядових комiсiй мiсцевих осередкiв ВГО.

4.14. Будь-яка виборна посадова особа ВГО може бути усунена вiд виконання своїх повноважень за власним бажанням та у разi здiйснення:

- дiй або бездiяльностi, що завдають шкоди або пiдривають авторитет ВГО;
- за грубого порушення Статуту ВГО;
- за невиконання рiшень З`їзду або Президiї ВГО.

4.14.1. Таке рiшення приймається двома третинами вiд загального складу Президiї ВГО до остаточного вирiшення цього питання на З`їздi ВГО. Особа, стосовно якої розглядається таке питання, не може бути головуючою на засiданнi Президiї ВГО.

 

V. Мiсцевi осередки ВГО.

5.1. Основою ВГО є мiсцевi осередки, що створюються на територiї України.
5.2. Мiсцевi осередки ВГО є структурними пiдроздiлами ВГО та органiзацiйно подiляються на три категорiї:
1. Обласнi, АР Крим, м.Києва та м. Севастополя вiддiлення;
2. Районнi або мiськi вiддiлення;
3. Первиннi осередки.
5.3. Порядок роботи керiвних органiв Мiсцевих осередкiв ВГО є аналогiчним до порядку роботи вищих керiвних органiв ВГО та регламентується "Положенням про Мiсцевi осередки ВГО", що є типовим для прийняття керiвними органами Мiсцевого осередку ВГО.
5.4. Мiсцевi осередки ВГО у своїй дiяльностi керуються цим Статутом та в разi державної реєстрацiї своїм Положенням, що приймається їх вищим керiвним органом та затверджується Президiєю ВГО. Положення Мiсцевого осередку не повинно суперечити Статуту ВГО.
5.5. За рiшенням Президiї ВГО Мiсцевi осередки ВГО можуть набувати статусу юридичної особи у встановленому законом порядку. Мiсцевi осередки ВГО, що не набувають статусу юридичної особи, легалiзуються у встановленому законом порядку шляхом письмового повiдомлення.

 

VI. Кошти та майно ВГО.

6.1. ВГО може мати у власностi кошти, рухоме та нерухоме майно, транспортнi засоби та iнше майно, необхiдне для здiйснення статутної дiяльностi ВГО вiдповiдно до дiючого законодавства України.
6.2. Майно та кошти ВГО утворюються за рахунок:
а) членських внескiв;
б) добровiльних внескiв та пожертв;
в) вiдрахування вiд комерцiйної дiяльностi створених ВГО госпрозрахункових органiзацiй, установ, пiдприємств;

6.3. Кошти ВГО використовуються на статутнi цiлi та на утримання штатного апарату.
6.4. ВГО виступає учасником цивiльно-правових вiдносин, набуває майновi та пов'язанi з ними немайновi права.
6.5. ВГО, створенi ним пiдприємства, установи, органiзацiї ведуть оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, знаходяться на облiку в державних органах та вносять до бюджету платежi в порядках та розмiрах, встановлених законодавством.
6.6. ВГО не несе вiдповiдальностi по зобов'язаннях своїх мiсцевих осередкiв, а останнi не вiдповiдають за зобов'язаннями ВГО.
6.7. ВГО не несе вiдповiдальностi по зобов'язаннях своїх членiв, а останнi не вiдповiдають за зобов'язаннями ВГО.
6.8. Кошти та iнше майно ВГО, в тому числi у випадку лiквiдацiї, не можуть перерозподiлятися мiж членами ВГО, а використовуються для виконання статутних завдань, а у випадках передбачених чинним законодавством, за рiшенням суду спрямовуються у доход держави.

 

VII. Припинення дiяльностi ВГО.

7.1. Припинення дiяльностi ВГО може бути проведено шляхом реорганiзацiї або лiквiдацiї за рiшенням З'їзду ВГО. Таке рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало двi третини зареєстрованих делегатiв на З'їздi ВГО.
7.2. Реорганiзацiя ВГО вiдбувається за рiшенням З'їзду ВГО.
7.3. Лiквiдацiя ВГО вiдбувається за рiшенням З'їзду ВГО, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рiшенням суду. У випадку лiквiдацiї ВГО за рiшенням З'їзду або iншого компетентного органу, що прийняв рiшення про таку лiквiдацiю, створюється лiквiдацiйна комiсiя, яка пiсля задоволення всiх законних майнових претензiй вирiшує питання про майно ВГО вiдповiдно до чинного законодавства України.

 

VIII . Порядок внесення змiн та доповнень до Статуту ВГО.

8.1. Змiни та доповнення до Статуту ВГО вносяться за рiшенням З'їзду ВГО. Про змiни, що сталися в установчих документах ВГО, ВГО зобов'язане повiдомити Мiнiстерство юстицiї України протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту внесення таких змiн.

2002-02-17 11:18:53